Deklaracja dostępności z aplikacją

/Deklaracja dostępności z aplikacją
Deklaracja dostępności z aplikacją2021-03-23T15:19:59+00:00

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie .

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-12. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Gąska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, gok@agroturystyka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
81 517 72 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Liczba wejść do budynku – 1. Kontrole w postaci: wejścia na kartę, ochrona – brak; dostępność: schody, brak podjazdu dla wózków.
 2. Brak wind, schody i korytarze spełniają normy szerokości: nie. Schody posiadają spoczniki.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych: Brak.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie są oznaczone.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: nie jest uregulowane.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć: brak możliwości.

Aplikacje mobilne

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 1. W aplikacji zastosowana została prosta, łatwa do odczytania czcionka.
 2. Aplikacja mobilna posiada możliwość dostosowania wielkości czcionki do indywidualnych potrzeb.
 3. Aplikacja posiada możliwość zmiany kontrastu

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego