Wyeksponowanie Wieży Ariańskiej – oferta kulturowa Wojciechowa

Okres realizacji projektu: maj 2013 – listopad 2013

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie otrzymał dofinansowanie ze środków pomocowych Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, na realizacje projektu pn. „Wyeksponowanie Wieży Ariańskiej – oferta kulturowa Wojciechowa”.

Wyżej wymieniony wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach Programu „EURoszansa” dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinanso-wanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W ramach zrealizowanego projektu zostały podjęte następujące działania:

  1. Rozbudowa oświetlenia – iluminacja elewacji Wieży Ariańskiej.
  2. Przygotowanie i wydanie albumu „Wieża Ariańska”.
  3. Wykonanie modułu panoram sferycznych – wirtualna wędrówka – iluminacja Wieży Ariańskiej.

W ramach działania „Rozbudowa oświetlenia – iluminacja elewacji Wieży Ariańskiej” wykonane zostało całościowe podświetlenie budynku wieży oraz najbliższego otoczenia, przy zastosowaniu połączonych elementów oświetlenia terenu (latarnie parkowe) oraz iluminacji wieży (reflektory) mocowanych na wspólnych słupach. Sposób montowania naświetlaczy na wysięgnikach słupowych umożliwia regulację tych naświetlaczy, co zapewnia ich optymalne ustawienie aby uzyskać zadawalający efekty iluminacji. Zastosowanie światła rozproszonego pozwoliło na jednolite, zrównoważone oświetlenie budynku, z ewentualnym miejscowym podkreśleniem detalu architektonicznego.

Przygotowane wydawnictwo w ramach projektu zawiera profesjonalne zdjęcia ukazujące walory architektoniczne obiektu, wnętrza, zdjęcia nocne – efekt iluminacji, obecną ofertę turystyczną – Muzeum Kowalstwa, Wojciechowskie Muzeum Regionalne a także historię.

W ramach działania „Przygotowanie i wykonanie modułu panoram sferycznych: „Wirtualna wędrówka – iluminacja Wieży Ariańskiej” wykonany został wirtualny spacer. To nowatorskie rozwiązanie w zakresie produkcji multimedialnych, opartych na sferycznej fotografii panoramicznej pozwoliło wyeksponować oświetloną wieżę nocą. Jest to nowoczesna forma promocji turystycznych obiektów, jakim niewątpliwie jest Wieża Ariańska. Taka forma wizualizacji otoczenia i samego obiektu wieży podkreśla charakterystyczny wizerunek obszaru objętego wsparciem LGD „Zielony Pierścień”.

Wykonanie iluminacji Wieży Ariańskiej przyczyniło się do stworzenia niepowtarzalnego klimatu a także stało się twórczą inspiracją dla potencjalnych turystów – fotografów. Oświetlone otoczenie oraz zabytkowa wieża stanowią niepowtarzalne tło do nocnych sesji zdjęciowych a także plenerów artystycznych: muzycznych, teatralnych, fotograficznych. Projekt ma za zadanie ukazanie zabytkowej Wieży Ariańskiej, jako przykładu dobrze zachowanej budowli rezydencjonalnej.

Koszt całkowity: 67 854,86 zł

Kwota dofinansowania: 57 676,62 zł