Wybór oferty na wykonanie roll up-u

W wyniku zapytania ofertowego w formie konkursu na wykonanie roll up-u w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej najkorzystniejszą zgodną z warunkami konkursu ofertę złożyła Firma 3 R Agencja Reklamowo – Maketingowa, Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8, 56 – 120 Brzeg Dolny za kwotę 246,00 zł brutto.

Poniżej zestawienie złożonych ofert:
Zestawienie