Rodo – Ochrona Danych Osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie (Wojciechów 9, 24 – 204 Wojciechów, telefon kontaktowy: 81 517 72 10).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z publikowaniem na stronie internetowej zdjęć dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez instytucję kultury/konkursach organizowanych przez instytucję kultury, w celu promowania działań dotyczących organizacji zajęć/konkursów, zapewnienia dzieciom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu w ramach prowadzenia działalności kulturalnej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w celu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie zajęć prowadzonych przez instytucję kultury. 
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) i służy realizacji zadania w interesie publicznym tj. organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie zajęć. 

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 25 lat.

  Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody  będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia swoich danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych, w przypadku jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 9. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych.. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. Przekazanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.
 10. Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane osobowe będą udostępniane odbiorcom strony internetowej.