Promocja tradycji dożynkowych, jako staropolskiego dziedzictwa kulturowego Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”

Okres realizacji projektu: 08.03.2010 – 29.11.2010

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz rozwój i promocja obszaru objętego działaniem LGD „Zielony Pierścień”. Operacja wpłynie na wzrost atrakcyjności obszaru w oparciu o zasoby bogatej kultury ludowej a także na rozwój tożsamości społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Proponowana do zrealizowania operacja wpłynie także pozytywnie na realizację celów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” a w szczególności: celu ogólnego – Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD „Zielony Pierścień”, w tym celu szczegółowego – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego społeczności lokalnych, poprzez przedsięwzięcie – Dziedzictwo kulturowe i historyczne bogactwem turystycznym obszaru „Zielony Pierścień”; celu ogólnego – Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych obszaru objętego LGD „Zielony Pierścień”, w tym celu szczegółowego – poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, poprzez przedsięwzięcie – Turystyka wiejska – nową ofertą turystyczną obszaru LGD „Zielony Pierścień”.

Realizowane zadania:

Operacja realizowana będzie na obszarze działania LGD na terenie trzech gmin: Wojciechów, Wąwolnica, Nałęczów.

W ramach realizowanej operacji – Promocja tradycji dożynkowych, jako staropolskiego dziedzictwa kulturowego Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” zostaną przeprowadzone następujące działania:

1.Organizacja imprezy kulturalnej – Dożynki Parafialno – Gminne w Wojciechowie, w dniu 12.09.2010 roku. Planowane Dożynki będą widowiskowym przekazem współczesnemu pokoleniu starych tradycji dożynkowych, folkloru słowno – muzycznego. Do wszystkich sołectw z ternu Gminy Wojciechów zostanie rozesłana informacja o organizacji dożynek wraz z Regulaminem Konkursu Wieńców Dożynkowych oraz kartą zgłoszenia. Podczas imprezy zostanie przeprowadzony Konkurs Wieńców Dożynkowych. Do oceny wieńców i sposobu ich prezentacji zostanie powołana komisja konkursowa. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu uroczystości dożynkowych. Delegacje biorące udział w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe. Decyzję odnośnie przyznania nagród podejmie jury. Na nagrody zostaną zakupione mini wieże LG.

W ramach tego działania zostanie wykonane stoisko wystawiennicze – chata z drewna iglastego, pokryta strzechą lub klepką.

  1. Organizacja pokazu technik wyplatania wieńców dożynkowych.

Pokaz wyplatania wieńców zostanie zorganizowany w Nałęczowskim Ośrodku Kultury oraz w Gminnym Domu Kultury w Wąwolnicy.

2.Wydanie folderu promującego dziedzictwo kultury oraz walory turystyczne Gminy Wojciechów, Nałęczów, Wąwolnicy objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.

Rezultaty:

W ramach realizowanej operacji zorganizowano imprezę kulturalną, która przyczyniła się do kultywowania zwyczajów i obrzędów dożynkowych. Zorganizowano również 2 pokazy wyplatania wieńców dożynkowych ( w Nałęczowie i Wąwolnicy). Wydrukowano 100 szt. plakatów informacyjnych oraz 500 szt. folderu promocyjnego walory kulturowe obszaru LSR. Impreza ta przyczyniła się do integracja lokalnego społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony tradycji, zwyczajów i lokalnego folkloru.

Koszty całkowite: 27 224,67 zł

Kwota dofinansowania: 17 553,66 zł