Promocja Szlaku Żelaza i Kowalskich Tradycji

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Okres realizacji projektu: 05.11.2010 – 28.10.2011

Celem operacji jest rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień poprzez utworzenie strony internetowej, modernizację punktu informacji turystycznej oraz wydanie folderów i materiałów promujących Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji na obszarze LSR.

W ramach operacji realizowany będzie Cel ogólny 1 – Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obszaru objętego LGD „Zielony Pierścień” oraz Cel szczegółowy 1.3 – Promocja walorów turystycznych obszaru LGD. Operacja realizować będzie także przyjęte w LSR Przedsięwzięcie II – Turystyka wiejska – nową ofertą turystyczną obszaru LGD Zielony Pierścień. Celem operacji jest zachowanie i przekaz tradycji polskiego ludowego kowalstwa artystycznego, zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz rozwój i promocja obszaru objętego działaniem LGD „Zielony Pierścień”. Operacja pozwoli poznać kowalstwo od procesu wytopu metali do powstania gotowej podkowy; wpłynie na wzrost atrakcyjności obszaru w oparciu o zasoby kulturowe – tradycyjne zawody i rzemiosła, kulturę ludową. Proponowana do zrealizowania operacja wpłynie także pozytywnie na realizację celów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”. Ta oferta turystyczna nie jest obecnie znana i nie została dotychczas wypromowana, jako oferta turystyczna mogąca stanowić atrakcję turystyczną LSR.

Realizowane zadania:

Operacja realizowana będzie na obszarze działania LGD na terenie trzech gmin: Wojciechów, Wąwolnica, Nałęczów. W ramach realizowanej operacji – Promocja Szlaku Żelaza

i Kowalskich Tradycji w gminie Wojciechów zostaną przeprowadzone następujące działania: 1. Utworzenie i wdrożenie strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, promującej Szlak Żelaza i Kowalskich tradycji, tradycje rzemieślnicze, produkty lokalne; ofertę kulturalną i turystyczną Gminy Wojciechów, dziedzictwo kulturowe regionu.

  1. Zmodernizowanie punktu informacji turystycznej w Gminnym Ośrodku Kultury

w Wojciechowie.

  1. Wydanie folderów i materiałów promujących Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji, ofertę turystyczną Gminy Wojciechów, dziedzictwo kulturowe regionu

W ramach realizowanej operacji zostaną wydane następujące materiały promocyjne

– folder „Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji”

– tablica reklamowa

– rollup

4.Przeprowadzenie warsztatów z masy solnej.

Warsztaty z masy solnej zostaną zorganizowane w Nałęczowskim Ośrodku Kultury oraz w Gminnym Domu Kultury w Wąwolnicy. Aby przybliżyć mieszkańcom obszaru LGD ofertę Szlaku Żelaza i Kowalskich Tradycji zostaną przeprowadzone warsztaty – Drugi Gwóźdź Programu.

Rezultatem projektu będzie szeroka promocja obszarów objętych działaniem LGD „Zielony Pierścień” poprzez rozpowszechnianie informacji o Szlaku Żelaza i Kowalskich Tradycji wśród mieszkańców oraz turystów. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba potencjalnych turystów odwiedzających obszary objęte LSR, około 5000 osób.

Rezultaty:

W ramach realizowanej operacji „Promocja Szlaku Żelaza i Kowalskich Tradycji

w Gminie Wojciechów” została utworzona i wdrożona strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie– www.gokwojciechow.pl promująca Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji, tradycje rzemieślnicze, produkty lokalne; ofertę kulturalną i turystyczną Gminy Wojciechów, dziedzictwo kulturowe regionu.

Produktem zrealizowanej operacji jest wykonana strona internetowa, foldery promujące ofertę ścieżki tematycznej, wykonane tablice reklamowe, rollupy, warsztaty z masy solnej.

W Nałęczowskim Ośrodku Kultury oraz Gminnym Domu Kultury w Wąwolnicy przeprowadzone zostały warsztaty z masy solnej. Zareklamowały one jeden z gwoździ programu Szlaku Żelaza i Kowalskich Tradycji. Zachęciliśmy w ten sposób najmłodszych mieszkańców z obszaru LGD do zapoznania się z całą ofertą szlaku.

Kwota całkowita: 25 105,70 zł

Kwota dofinansowania: 14 332,05 zł