Prezentacja twórczości ludowej ginących zawodów Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podczas Ogólnopolskich Spotkań Kowali w Wojciechowie

Okres realizacji projektu: 09.02.2010 – 29.11.2010

Celem operacji jest zachowanie i przekaz tradycji polskiego ludowego kowalstwa artystycznego, zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz rozwój i promocja obszaru objętego działaniem LGD „Zielony Pierścień”. Operacja wpłynęła na wzrost atrakcyjności obszaru w oparciu o zasoby kulturowe – tradycyjne zawody i rzemiosła, kulturę ludową. Proponowana do zrealizowania operacja wpłynie także pozytywnie na realizację celów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”

a w szczególności: celu ogólnego – Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD „Zielony Pierścień”, w tym celu szczegółowego – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego społeczności lokalnych, poprzez przedsięwzięcie – Dziedzictwo kulturowe i historyczne bogactwem turystycznym obszaru „Zielony Pierścień”; celu ogólnego – Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych obszaru objętego LGD „Zielony Pierścień”, w tym celu szczegółowego – poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, poprzez przedsięwzięcie – Turystyka wiejska – nową ofertą turystyczną obszaru LGD „Zielony Pierścień”.

Realizowane zadania:

Operacja realizowana będzie na obszarze działania LGD na terenie trzech gmin: Wojciechów, Wąwolnica, Nałęczów. W ramach realizowanej operacji zostały zorganizowane:

1.Impreza kulturalna – Festyn Kowalski w Wojciechowie,

2.Wystawa prac kowalskich oraz materiału zdjęciowego z imprezy,

3.Wydanie folderu promującego twórczość ludową.

Koszt całkowity: 38 892,67 zł

Kwota dofinansowania: 24 626,66 zł