Ogłoszenie o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

/, Modernizacja i roboty budowlane/Ogłoszenie o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0120/16

INR.271.02.2019

Data ogłoszenia: 2019.03.14

Termin składania ofert: 29.03.2019 do godz. 12.00

Ogłaszający: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – Specyfikacja

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie wstępne Wykonawcy

Zał. nr 3 – Wykaz robót

zał. nr 3 do Umowy – Karta gwarancyjna (WZÓR)

Zał. nr 4 – Wykaz osób

Zał. nr 4 do Umowy – Protokół odbioru końcowego (WZÓR)

Zał. nr 5 – wzór umowy

Zał. nr 5 do Umowy – Oświadczenie Wykonawcy (wynagrodzenie)

Zał. nr 6 – oświadczenie dot. art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP

Zał. nr 6 do Umowy – Oświadczenie podwykonawcy (wynagrodzenie)

Zał. nr 7 do Umowy – Oświadczenie podwykonawcy (dalsi podwykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ – Decyzja Starostwa Powiatowego

Załącznik nr 7 do SIWZ – Decyzja Konserwatora Zabytków

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt budowlano – wykonawczy

Załącznik nr 7 do SIWZ – Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt czasowej organizacji ruchu

Załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót -Tablice upamiętniające

Załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót – nawierzchnia

 

2019-03-19T14:23:03+00:0014 Marzec, 2019|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|