Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno – spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego”

/, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem/Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno – spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego”

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno – spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego”

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno – spalinowymi i wentylacyjnymi wyprowadzonymi na dach klatki schodowej budynku zabytkowego”

„Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0021/19

ZPRPO/1/12/2020

Data ogłoszenia: 30.12.2020 r.

Termin składania ofert: 19.01.2021 r. godz.12.00

Ogłaszający: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – specyfikacja

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie wstępne (wzór) 

Zał. nr 3  – Wykaz robót budowlanych (wzór)

Zał. nr 4 – Wykaz osób (wzór)

Zał. nr 5 – Wzór umowy

Zał. nr 6 – Oświadczenie dot. art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (wzór)

Załącznik nr 1 do umowy – SIWZ wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, udzielanymi przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 38 ust.1 PZP:

Załącznik nr 3 do umowy – Karta gwarancyjna (wzór)

Załącznik nr 4 do umowy – Protokół odbioru końcowego ( wzór)

Załącznik nr 5 do umowy – oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń na rzecz zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych dalszych podwykonawców lub oświadczenie o wykonaniu robót budowlanych lub dostaw lub usług bez udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców (wzór)

Załącznik nr 6 do umowy – oświadczenie zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych dalszych podwykonawców, że wykonawca nie zalega z żadnymi płatnościami związanymi z realizacją przez nich robót budowlanych lub dostaw lub usług ( wzór)

Załącznik nr 7 do umowy – oświadczenie zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców o wykonaniu robót budowlanych lub dostaw lub usług bez udziału dalszych podwykonawców (wzór)

Dokumentacja techniczna ( w tym dokumentacja projektowa):

– Decyzja Starosty Lubelskiego

– Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

– Projekt budowlano – wykonawczy 

– Inwentaryzacja do celów projektowych

– Oświadczenie projektanta

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 

 

 

 

2020-12-30T19:57:06+00:0030 grudzień, 2020|Categories: Aktualności, Wieża Ariańska wraz z otoczeniem|