Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu spoza sektora finansów publicznych

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie informuje, że na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.). ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Wieży Ariańskiej wraz z otoczeniem – prace konserwatorskie, roboty budowlano – modernizacyjne, przestrzenna wideo animacja”
w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 konkursie nr FELU.07.09-IZ.00-002/23 – Działanie 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Cel partnerstwa:

Zrównoważone wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego prowadzące do rozwoju turystyki na terenie Krainy Lessowych Wąwozów.

Zakres tematyczny projektu:

1. Prace konserwatorskie: KAMIENNE ELEWACJE WIEŻY ARIAŃSKIEJ W WOJCIECHOWIE MUZEUM KOWALSTWA W WOJCIECHOWIE

– MUR KAMIENNY

Oczyszczenie, wzmocnienie strukturalne, wykonanie uzupełnień, wypełnienie kawern, uzupełnienia fugi, hydrofobowe zabezpieczenie muru

– GZYMS KORONUJĄCY

Oczyszczenie z powierzchniowych zabrudzeń, wzmocnienie gzymsu, wykonanie uzupełnień w miejscach ubytków, zabezpieczenie hydrofobowe

– TYNKI

Zabezpieczenie tynków pierwotnych, wykonanie uzupełnienia tynków, ujednolicenie kolorystyczne wykonanych tynków z kolorystyką elewacji

– KAMIENNE OBRAMIENIA I DETAL RZEŻBIARSKI NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ

Oczyszczenie powierzchni kamienia, odsalanie kamienia metodą migracji, wzmocnienie strukturalne osłabionych partii kamienia, wykonanie uzupełnień, zabezpieczenie powierzchni kamienia preparatem hydrofobowym.

2. Projekt hydrantów p.poż., dodatkowego sanitariatu oraz przebudowy i remontu pomieszczeń piwnicznych wraz z sanitariatami w budynku Wieży Ariańskiej w Wojciechowie:

– Przebudowa hydrantów

– Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z sanitariatami

– Wykonanie sanitariatu przy Muzeum Kowalstwa

3. Wykonanie sceny z zadaszeniem przy budynku Wieży Ariańskiej w Wojciechowie:
– podkłady betonowe

– konstrukcja z żelbetowych elementów

– podłoga z desek modrzewiowych

– konstrukcja dachowa drewniana, pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej

4. Zastosowanie nowoczesnych technologii ICT – zastosowanie przestrzennej video animacji (mapping 3d)

Wymagania wobec partnera:

1) Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze oraz dysponowanie potencjałem, w szczególności:

a) z zakresu tworzenia i zarządzania ofertą turystyczną, produktami turystycznymi,

b) technologią ICT dla celów marketingu terytorialnego, w szczególności związanego z turystyką dla obszaru spójnego z planowanym projektem,

c) istniejącym systemem informacji turystycznej (sąsiadującym z infrastrukturą wspartą w projekcie), dzięki którym nawiązana zostanie współpraca z innymi obszarami, uzupełniona zostanie oferta i dzięki czemu wzrośnie liczba odbiorców,

2) Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.

3) Wniesienie do projektu kosztowo: motywu do wyświetlania projektorem do iluminacji zewnętrznej

4) Uczestnictwo w realizacji projektu w zakresie merytorycznym związanym z ofertą turystyczną i tworzoną infrastrukturą.

5) Wniesienie do projektu bezkosztowo: zasobów ludzkich (doradztwo, opiniowanie), organizacyjnych (w zakresie tworzenia produktów turystycznych), technicznych (portal internetowy w zakresie udostępniania informacji o potencjale turystycznym miejsca objętego projektem).

6) Za udział w projekcie Partner nie będzie pobierał wynagrodzenia oraz nie będzie uzyskiwał korzyści rzeczowych

Dokumenty, które należy przedstawić celem weryfikacji spełnienia przedstawionych wymagań:

  • Wykaz zrealizowanych: zadań/projektów z zakresu przedsięwzięć o podobnym charakterze, w szczególności: z zakresu tworzenia i zarządzania ofertą turystyczną, produktami turystycznymi,
  • Wykaz posiadanej przez Partnera technologii ICT dla celów marketingu terytorialnego w szczególności związanego z turystyką dla obszaru spójnego z planowanym projektem,
  • Wskazanie produktu/ów turystycznych, w które może się wpisać tworzona w ramach projektu infrastruktura,
  • Wykaz informacji turystycznych sąsiadujących z infrastrukturą wspartą w projekcie, dzięki którym nawiązana zostanie współpraca z innymi obszarami, uzupełniona zostanie oferta i dzięki czemu wzrośnie liczba odbiorców.

Ponadto:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu.

Oferty składne przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać także następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera.
2. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy.

Składanie ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie Partnera do projektu w ramach Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027w ramach konkursu nr FELU.07.09-IZ.00-002/23. osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, 24 – 204 Wojciechów, od dnia 17 listopada 2023 r. do dnia 7 grudnia 2023 r.

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie.

Kryteria wyboru Partnera:

  1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej.

Informacje dodatkowe:

1) Partnerem projektu może być podmiot spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne w postaci portalu internetowego i wspólnie z Wnioskodawcą uczestniczyć będzie w przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

2) Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania określony w Regulaminie Konkursy

3) Planowany termin realizacji projektu: styczeń 2024 r.– wrzesień 2026 r.

4) Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.

5) Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

6) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

7) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 81 517 72 10.