Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu spoza sektora finansów publicznych

//Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu spoza sektora finansów publicznych

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie informuje, że na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146). ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano – modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna” w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 konkursie nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cel partnerstwa:
Zrównoważone wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego prowadzące do rozwoju turystyki na terenie Krainy Lessowych Wąwozów.

Zakres tematyczny projektu:
1. Remont dużych przypór kamiennych, tynków na elewacji wschodniej i zachodniej
wraz z podokiennikami i nadokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej w Wojciechowie:
– remont dużych przypór kamiennych
– remont elewacji wschodniej i zachodniej Wieży Ariańskiej
– remont podokienników i nadokienników
– wykonanie obróbki blacharskiej
2. Przebudowa schodów wewnętrznych do piwnicy Wieży Ariańskiej w Wojciechowie:
– wydłużenie schodów – zwiększenie ilości stopni
3. Wykonanie sceny z zadaszeniem przy budynku Wieży Ariańskiej w Wojciechowie:
– podkłady betonowe
– konstrukcja z żelbetowych elementów
– podłoga z desek modrzewiowych
– konstrukcja dachowa drewniana, pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej
4. Wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej z przewodami powietrzno-spalinowymi i wentylacyjnym wyprowadzonymi nad dach klatki schodowej budynku zabytkowego:
– wykonanie instalacji grzewczej
– montaż grzejników na ścianach
5. Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego. Dobudowa słupów solarnych – Oświetlenie dojazdu do Wieży:
– montaż słupów oświetleniowych
– montaż opraw oświetleniowych
6. Zastosowanie nowoczesnych technologii ICT – zastosowanie innowacji multimedialnych.
7. Kampania promocyjna.
8. Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej.

Wymagania wobec partnera:
1) Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze oraz dysponowanie potencjałem, w szczególności:
a) z zakresu tworzenia i zarządzania ofertą turystyczną, produktami turystycznymi,
b) technologią ICT dla celów marketingu terytorialnego, w szczególności związanego z turystyką dla obszaru spójnego z planowanym projektem,
c) istniejącym systemem informacji turystycznej (sąsiadującym z infrastrukturą wspartą w projekcie), dzięki którym nawiązana zostanie współpraca z innymi obszarami, uzupełniona zostanie oferta i dzięki czemu wzrośnie liczba odbiorców,
2) Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.
3) Uczestnictwo w realizacji projektu w zakresie merytorycznym związanym z ofertą turystyczną i tworzoną infrastrukturą.
4) Wniesienie do projektu bezkosztowo: zasobów ludzkich (doradztwo, opiniowanie), organizacyjnych (w zakresie tworzenia produktów turystycznych), technicznych (portal internetowy w zakresie udostępniania informacji o potencjale turystycznym miejsca objętego projektem).
5) Za udział w projekcie Partner nie będzie pobierał wynagrodzenia oraz nie będzie uzyskiwał korzyści rzeczowych
Dokumenty, które należy przedstawić celem weryfikacji spełnienia przedstawionych wymagań:
• Wykaz zrealizowanych: zadań/projektów z zakresu przedsięwzięć o podobnym charakterze, w szczególności: z zakresu tworzenia i zarządzania ofertą turystyczną, produktami turystycznymi,
• Wykaz posiadanej przez Partnera technologii ICT dla celów marketingu terytorialnego
w szczególności związanego z turystyką dla obszaru spójnego z planowanym projektem,
• Wskazanie produktu/ów turystycznych, w które może się wpisać tworzona w ramach projektu infrastruktura,
• Wykaz informacji turystycznych sąsiadujących z infrastrukturą wspartą w projekcie, dzięki którym nawiązana zostanie współpraca z innymi obszarami, uzupełniona zostanie oferta
i dzięki czemu wzrośnie liczba odbiorców.

Ponadto:
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu.
Oferty składne przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać także następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera.
2. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie Partnera do projektu w ramach 7.1 RPO WL w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, 24 – 204 Wojciechów, od dnia
21 listopada 2019 r. do dnia 13 grudnia 2019, do godziny 13:00.
Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie.
Kryteria wyboru Partnera:
1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej.

Informacje dodatkowe:
1) Partnerem projektu może być podmiot spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne w postaci portalu internetowego i wspólnie
z Wnioskodawcą uczestniczyć będzie w przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie oraz realizacji projektu.
2) Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania określony w Regulaminie Konkursy
3) Planowany termin realizacji projektu: styczeń 2021 r.– grudzień 2023 r.
4) Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.
5) Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
6) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
7) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 81 517 72 10.

2019-12-09T11:58:38+00:0020 Listopad, 2019|Categories: Aktualności|