Festyn przy Wieży Ariańskiej – wędrówka śladami przeszłości

Okres realizacji projektu: kwiecień 2012 – czerwiec 2012

Cele ogólny:

Zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar objęty działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.

Cel szczegółowy:

Rozwój oferty turystycznej w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz tradycje kowalskie.

Efektywniejsze wykorzystanie lokalnego potencjału turystycznego.

Podniesienie atrakcyjności produktu turystycznego obszaru poprzez stworzenie interaktywnej gry dydaktycznej „Wędrówka Śladami Przeszłości”, z wykorzystaniem multimedialnych form przekazu.

Realizowane zadania:

W ramach zrealizowanego projektu powstały następujące produkty:

– impreza rekreacyjna – „Festyn przy Wieży Ariańskiej – wędrówka śladami przeszłości”,

– inscenizacja teatralna „W wojciechoskim grodzisku”,

– występ zespołów artystycznych,

– wykonanie interaktywnej gry dydaktycznej „Wędrówka Śladami Przeszłości”

Rezultaty:

Rezultatem realizowanego projektu będzie lepsza oferta turystyczna. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba potencjalnych turystów odwiedzających obszary objęte LSR, około 2000 osób.

Koszt całościowe: 45 092,46 zł

Kwota dofinansowania: 40 569,65 zł