Festyn Kowalski w Wojciechowie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Okres realizacji projektu: 15.03.2011 – 28.10.2011

Cele:

Celem operacji jest podnoszenie, jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień poprzez zorganizowanie Festynu Kowalskiego promującego ideę zachowania i przekazu tradycji kowalskich oraz twórców ludowych z obszaru o Lokalnej Strategii Rozwoju.

W ramach operacji realizowany będzie Cel ogólny 3 – Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD „Zielony Pierścień” oraz Cel szczegółowy 3.2 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego społeczności lokalnych. Operacja realizować będzie także przyjęte w LSR Przedsięwzięcie VI – Dziedzictwo kulturowe i historyczne bogactwem turystycznym obszaru „Zielony Pierścień”. Celem operacji jest zachowanie i przekaz tradycji polskiego ludowego kowalstwa artystycznego, zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz rozwój i promocja obszaru objętego działaniem LGD „Zielony Pierścień”. Operacja wpłynie na wzrost atrakcyjności obszaru w oparciu o zasoby kulturowe – tradycyjne zawody i rzemiosła, kulturę ludową. Proponowana do zrealizowania operacja wpłynie także pozytywnie na realizację celów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”. Organizowane w Wojciechowie Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie oraz Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej dowodzą jak ważną rolę odgrywają one dla edukacji kulturalnej i upowszechnianiu kultury, promocji kowalstwa, jako elementu kulturotwórczego w środowisku wiejskim, zachowania i przekazu tradycji kowalskich. Organizacja Festynu Kowalskiego pozwoli zaprezentować szeroką twórczość ludową z obszaru LGD „Zielony Pierścień”.

Realizowane zadania:

Operacja realizowana będzie na obszarze działania LGD na terenie trzech gmin: Wojciechów, Nałęczów i Wąwolnica.

W ramach realizowanej operacji – Festyn Kowalski w Wojciechowie zostaną przeprowadzone następujące działania:

  1. Zorganizowanie imprezy kulturalnej – Festynu Kowalskiego w Wojciechowie, (w dniach 09 – 10 lipca 2011 r).
  2. Wystawa prac kowalskich oraz materiału zdjęciowego z imprezy
  3. Wydanie folderu promującego twórczość ludową

Rezultaty:

W ramach realizowanej operacji w dniach 09 – 10 lipca 2011 r. zorganizowana została impreza, podczas której można było podziwiać nie tylko prace kowali z całego kraju, ale także niezwykłe rękodzieła twórców ludowych z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.

W wyniku zrealizowanego projektu wydany został folder promujący twórców ludowych z obszaru LGD „Zielony Pierścień”. Po zorganizowanej imprezie wystawa prac kowalskich, wykonanych podczas Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej oraz fotografii dokumentujących Festyn Kowalski została zaprezentowana w Gminie Nałęczów oraz w Gminie Wąwolnica”.

Rezultatem projektu jest szeroka promocja obszarów objętych działaniem LGD „Zielony Pierścień” poprzez organizację imprezy kulturalnej – Festynu Kowalskiego wśród mieszkańców oraz turystów. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba potencjalnych turystów odwiedzających obszary objęte LSR, około 5000 osób.

Koszt całkowity: 36 750,70 zł

Kwota dofinansowania: 21 671,09 zł