Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie

Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna - logo dofinansowania

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Wieża Ariańska wraz z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, kampania promocyjna”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Etapy realizacji

Zakupiony został projektor LED oświetlenia południowej elewacji wieży. Iluminacja zewnętrzna będzie wykorzystywana podczas świąt, uroczystości państwowych, imprez gminnych. Wyświetlać będziemy na elewacji motyw flagi biało-czerwonej, herb Gminy Wojciechów oraz motyw rozgrzanych węgli – symbol imprez kowalskich.

W celu usprawnienia działalności statutowej ośrodka zakupiony został projektor, ekran elektryczny, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, laptop, telebim, reflektory sceniczne. Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie jest organizatorem wielu imprez i przedsięwzięć kulturalnych, Ogólnopolskich Spotkań i Warsztatów Kowalskich. Pracownicy Ośrodka prowadzą edukację z zakresu historii i przeobrażeń kowalstwa polskiego. Zakupiony projektor i ekran elektryczny zostaną tak zamontowane w sali aby mogły być wykorzystywane jednocześnie do organizacji warsztatów tematycznych, sympozjów podczas których będą odbywać się projekcje prezentacji multimedialnych. Specyfika siedziby GOK – średniowieczna Wieży Ariańskiej powoduje, że odbywają się w niej bardzo często zajęcia z zakresu edukacji regionalnej i historii Ziemi Wojciechowskiej. Zakupiony sprzęt będzie pomocny przy prezentowaniu historii Wojciechowa.

Zakupiony w ramach projektu aparat fotograficzny, kamera i laptop będą służyły do rejestracji i dokumentowania wydarzeń z życia kulturalnego Gminy Wojciechów. Będą one również wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć koła dziennikarskiego jako narzędzie do tworzenia artykułów, rejestrowania wywiadów oraz obrazów, robienia zdjęć. Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie jest organizatorem Przeglądów Teatralnych, konkursów recytatorskich oraz wystaw tematycznych.

Zakupiony zestaw oświetlenia scenicznego oraz telebim podniesie standard organizowanych przeglądów teatralnych oraz konkursów recytatorskich. Sprzęt wykorzystywany będzie również podczas warsztatów tanecznych a także organizowanych innych imprez kulturalnych – festynów dla dzieci, imprez plenerowych. W ramach projektu prowadzona jest kampania promocyjna gdzie wydrukowany zostanie folder, wykonane zostaną tablice promocyjne. Zakupione zostały krzesełka rozkładane oraz namiot. Sprzęt ten będzie wykorzystywany podczas prowadzonej promocji projektu. W ramach kolejnego zadania zakupimy sprzęt i oprogramowania niezbędne do wykonania systemu multimedialnego – holograficznej projekcji video. System ten będzie służył do wyświetlania projekcji holograficznych, czyli specjalnie przygotowanej animacji 3D na wcześniej ustalonym nośniku. Dzięki złudzeniu unoszenia się obrazu w przestrzeni oraz częściowej transparentności odbiorca ma wrażenie głębi, oraz magii, która będzie zadziwiać i budzić zachwyt. Wyświetlane projekcje będą nawiązywać do tradycji kowalskich. Uruchomienie holograficznej projekcji video wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, powstanie unikatowy i atrakcyjny turystycznie produkt, który będzie miał wpływ na rozwój regionalnej oferty turystycznej i będzie miał znaczący wpływ na ofertę turystyczną i kulturalną województwa. Jest to nowa forma uczestnictwa w kulturze, nowa oferta odpowiadająca na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce. W roku 2022 na realizację tego projektu pozyskaliśmy dodatkowe środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fundusz Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Realizowany projekt jest jednym z wielu działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie w skutecznym
pozyskiwaniu środków zewnętrznych, na rzecz prowadzonej działalności kulturalnej a także inwestycyjnej.