Doposażenie Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Okres realizacji projektu: 05.11.2011 – 28.10.2011

Cele:

Celem operacji jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień poprzez wyposażenie Muzeum Kowalstwa w ekrany wystawiennicze oraz laminator do laminowania podpisów prac.

W ramach operacji realizowany będzie Cel ogólny 3 – Poprawa, jakości życia mieszkańców na obszarze LGD „Zielony Pierścień” oraz Cel szczegółowy 3.2 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego społeczności lokalnych. Operacja realizować będzie także przyjęte w LSR Przedsięwzięcie VI – Dziedzictwo kulturowe i historyczne bogactwem turystycznym obszaru „Zielonego Pierścienia”. Celem operacji jest zachowanie i przekaz tradycji polskiego ludowego kowalstwa artystycznego, zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz rozwój i promocja obszaru objętego działaniem LGD „Zielony Pierścień”. Operacja pozwoli wyeksponować walory kulturowe i turystyczne; wpłynie na wzrost atrakcyjności obszaru w oparciu o zasoby kulturowe – tradycyjne zawody i rzemiosła, kulturę ludową. Proponowana do zrealizowania operacja wpłynie także pozytywnie na realizację celów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”. Muzeum Kowalstwa jest atrakcyjną ofertą turystyczną obszaru LSR. Dlatego konieczne jest doposażenie muzeum w drewniane ekrany wystawiennicze i kubiki, które w znaczny sposób poprawią wizualnie wygląd muzeum.

Rezultaty:

W ramach realizowanej operacji „Doposażenie Muzeum Kowalstwa” wykonane zostały ekrany i kubiki z naturalnego drewna, które stanowią doskonałe tło dla prezentowanej sztuki ludowej – wyrobów kowalskich. Projekt przyczynił się do szerokiej promocji obszarów objętych działaniem LGD „Zielony Pierścień” poprzez poprawę wizerunku Muzeum Kowalstwa wśród mieszkańców oraz turystów.

Do realizacji projektu włączyliśmy dwóch partnerów: Nałęczowski Ośrodek Kultury oraz Gminny Domu Kultury w Wąwolnicy. W ich siedzibach przeprowadzone zostały wykłady połączone z prezentacją nt. Formy ochrony ginących zawodów na przykładzie działań Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie.

Koszty całkowite: 23 572,80 zł

Kwota dofinansowania: 16 500,00 zł