Realizowane projekty

/Realizowane projekty

Modernizacja XVI – wiecznej Wieży Ariańskiej w celu wydłużenia sezonu kulturalnego i turystycznego

2017-04-07T14:09:59+00:007 kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Okres realizacji projektu: 21.02.2006 – 25.09.2006 Cele: Zakup i montaż nowych okien zespolonych, drewnianych w XVI – wiecznej Wieży Ariańskiej. Zakup i montaż nowych drzwi do Muzeum Kowalstwa, Wojciechowskiego Muzeum, Gminnej Biblioteki Publicznej, drzwi wejściowych na klatkę schodową w obiekcie zabytkowej Wieży Ariańskiej. W ramach projektu została wymieniona stolarka okienna [...]

Alternatywne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wojciechów – drogą do kariery życiowej człowieka

2017-04-07T14:08:38+00:007 kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Okres realizacji projektu: od 01.07.2008 do 30.06.2011 Cel ogólny projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym na terenach wiejskich oraz ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, w relacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Cele szczegółowe projektu: - Wzmocnienie wielostronnego rozwoju dziecka w wieku 3-5 [...]

Promocja tradycji dożynkowych, jako staropolskiego dziedzictwa kulturowego Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień

2017-04-07T14:08:01+00:007 kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Okres realizacji projektu: 08.03.2010 – 29.11.2010 Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz rozwój i promocja obszaru objętego działaniem LGD "Zielony Pierścień". Operacja wpłynie na wzrost atrakcyjności obszaru w oparciu o zasoby bogatej kultury ludowej a także na rozwój tożsamości społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. [...]

Renowacja XVI-wiecznej Wieży Ariańskiej w celu ochrony dziedzictwa kulturowego Ziemi Wojciechowskiej

2017-04-07T14:07:32+00:007 kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Okres realizacji operacji: 2010 rok Przedmiotem zamówienia było wykonanie wymiany i uzupełnienia pokrycia dachowego na budynku Wieży Ariańskiej w Wojciechowie, w tym: 1.Zdemontowanie istniejących dachówek wraz ze wszystkimi elementami wsporczymi. 2.Wykonanie nowego deskowania. 3.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, łat i kontrłat. 4.Wykonanie pokrycia z nowej dachówki esówki na najniższym poziomie dachu. 5.Położenie [...]

Prezentacja twórczości ludowej ginących zawodów Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podczas Ogólnopolskich Spotkań Kowali w Wojciechowie

2017-04-07T14:06:08+00:007 kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Okres realizacji projektu: 09.02.2010 – 29.11.2010 Celem operacji jest zachowanie i przekaz tradycji polskiego ludowego kowalstwa artystycznego, zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz rozwój i promocja obszaru objętego działaniem LGD „Zielony Pierścień”. Operacja wpłynęła na wzrost atrakcyjności obszaru w oparciu o zasoby kulturowe – tradycyjne zawody i rzemiosła, kulturę ludową. Proponowana [...]

Promocja Szlaku Żelaza i Kowalskich Tradycji

2017-04-07T14:05:33+00:007 kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   Okres realizacji projektu: 05.11.2010 – 28.10.2011 Celem operacji jest rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień poprzez utworzenie strony internetowej, modernizację punktu informacji turystycznej oraz wydanie folderów i [...]

Festyn Kowalski w Wojciechowie

2017-04-07T14:04:17+00:007 kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Okres realizacji projektu: 15.03.2011 – 28.10.2011 Cele: Celem operacji jest podnoszenie, jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień poprzez zorganizowanie Festynu Kowalskiego promującego ideę zachowania i przekazu tradycji kowalskich [...]

Doposażenie Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie

2017-04-07T14:03:44+00:007 kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Okres realizacji projektu: 05.11.2011 – 28.10.2011 Cele: Celem operacji jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień poprzez wyposażenie Muzeum Kowalstwa w ekrany wystawiennicze oraz laminator do laminowania podpisów [...]

Festyn przy Wieży Ariańskiej – wędrówka śladami przeszłości

2017-04-07T14:02:12+00:007 kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Okres realizacji projektu: kwiecień 2012 – czerwiec 2012 Cele ogólny: Zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar objęty działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”. Cel szczegółowy: Rozwój oferty turystycznej w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz tradycje kowalskie. Efektywniejsze wykorzystanie lokalnego potencjału turystycznego. Podniesienie atrakcyjności produktu turystycznego obszaru poprzez stworzenie interaktywnej [...]

Wyeksponowanie Wieży Ariańskiej – oferta kulturowa Wojciechowa

2017-04-07T13:57:24+00:007 kwiecień, 2017|Categories: Realizowane projekty|

Okres realizacji projektu: maj 2013 – listopad 2013 Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie otrzymał dofinansowanie ze środków pomocowych Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, na realizacje projektu pn. "Wyeksponowanie Wieży Ariańskiej – oferta kulturowa Wojciechowa". Wyżej wymieniony wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach Programu „EURoszansa” dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu [...]