Alternatywne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wojciechów – drogą do kariery życiowej człowieka

Okres realizacji projektu: od 01.07.2008 do 30.06.2011

Cel ogólny projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym na terenach wiejskich oraz ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem

i możliwościami, w relacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Cele szczegółowe projektu:

– Wzmocnienie wielostronnego rozwoju dziecka w wieku 3-5 lat,

– pomoc dzieciom w stworzeniu przez nie pozytywnego obrazu samego siebie oraz zrozumienie rówieśników,

– Zmniejszanie nierówności w dostępie do wychowania przedszkolnego,

– Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich,

– Zmniejszenie różnicowania szans edukacyjnych w zależności od kapitału społecznego

w rodzinach i bezpośrednim otoczeniu,

– Edukacja przedszkolna – jako czynnik przeciwdziałania marginalizacji,

– Kształtowanie osobowości dziecka, poznawanie i rozumienie potrzeb drugiego człowieka

Grupy docelowe: W ramach realizowanego projektu wsparciem objęte zostaną dzieci

w wieku przedszkolnym (3-5 lat) oraz ich rodzice z terenu Gminy Wojciechów.

Działania:

1.Przeprowadzenie rekrutacji dzieci

2.Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym w Klubach Przedszkolaka na terenie Gminy Wojciechów

Zajęcia w zespołach przedszkolnych prowadzone są w oparciu o „Program Pracy Ośrodków Przedszkolnych Fundacji Komeńskiego”. Program ten przeznaczony jest do realizacji na wsi, a także wszędzie tam, gdzie z różnych powodów przedszkoli nie ma. Celem programu jest stworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie umiejętności i wiedzy potrzebnych im do satysfakcjonującego startu w szkole i dalszego rozwoju. Projekt oparto na podstawach programowych wychowania przedszkolnego przyjętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 21 maja 2001r. z późn. zm. (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 625, DzU z 2002 r. nr 69, poz. 635). Uwzględnia się w nim cztery przenikające się dziedziny rozwoju i uczenia się: wiedzę, umiejętności, dyspozycje i uczucia. Każdy z tych wymiarów wymaga innych umiejętności i działań nauczyciela wobec dzieci.

a)Powołanie nowych punktów edukacji przedszkolnej,

b)Utworzenie dwóch grup dzieci w istniejących Klubie w Wojciechowie,

Wsparcie istniejącej grupy w Wojciechowie i Maszkach od 1 marca 2010 do 30 czerwca 2011 roku,

c)Konsultacje specjalistów: logopedy, psychologa,

d)Warsztaty muzyczne

e)Udział dzieci w życiu kulturalnym gminy,

f)Poznajemy „Swoją małą Ojczyznę”,

g)Wprowadzenie zajęć z języka angielskiego.

3.Zatrudnienie Konsultanta Merytorycznego ( z ramienia Fundacji Komeńskiego)

4.Zatrudnienie Lokalnego Koordynatora

5.Organizacja warsztatów dla rodziców

6.Promocja realizowanego projektu w ramach programu PO Kapitał Ludzki oraz korzyści wynikających w edukacji przedszkolnej

7.Wyposażenie klubów w materiały dydaktyczne

Rezultaty:

a)Rezultaty twarde:

– objęcie wsparciem 60% dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Wojciechów,

– objęcie wsparciem 60 rodziców dzieci w wieku 3-5 lat w ramach realizowanego projektu,

– zorganizowanie 108 godzin zajęć warsztatowych dla rodziców dzieci objętych wsparciem,

– przeprowadzenie 8160 godzin dydaktycznych dla dzieci objętych pomocą,

– utworzenie 3 nowych Klubów na terenie Gminy Wojciechów,

– zorganizowanie 7 grup dzieci w 5 Klubach Przedszkolaka,

b) rezultaty miękkie:

– wzrost świadomości rodziców o korzyściach wynikających z edukacji przedszkolnej,

– poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych form wychowania przedszkolnego,

– wzrost stopnia samoorganizacji społeczności lokalnych w edukacji przedszkolnej,

– zmniejszanie różnic edukacyjnych między terenami wiejskimi a miejskimi,

– zwiększanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Wojciechów,

– poprawę umiejętności komunikacji u dzieci,

– poprawa wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci,

– wzrost samodzielności i samoorganizacji wśród dzieci.

Koszt całkowity: 472 033,12 zł

Kwota dofinansowania: 464 255,62 zł