Ogłoszenie o zamówieniu „Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej”

/, Modernizacja i roboty budowlane/Ogłoszenie o zamówieniu „Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej”

Ogłoszenie o zamówieniu „Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej”

 

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0120/16

INR.271.01.2018

Data ogłoszenia: 2018.04.25

Termin składania ofert: 16.05.2018 do godz. 10:00

Ogłaszający: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie wstępne Wykonawcy

Zał. nr 3 – Wykaz robót

zał. nr 3 do Umowy – Karta gwarancyjna (WZÓR)

Zał. nr 4 – Wykaz osób

Zał. nr 4 do Umowy – Protokół odbioru końcowego (WZÓR)

Zał. nr 5 – wzór umowy

Zał. nr 5 do Umowy – Oświadczenie Wykonawcy (wynagrodzenie)

Zał. nr 6 – oświadczenie dot. art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP

Zał. nr 6 do Umowy – Oświadczenie podwykonawcy (wynagrodzenie)

Zał. nr 7 do Umowy – Oświadczenie podwykonawcy (dalsi podwykonawcy)

Zał nr 7 do SIWZ Dec.

Zał.nr 7 do SIWZ Pozw.

Zał. nr 7 do SIWZ PB

Zał.nr 7 do SIWZ PW czI

Zał.nr 7 do SIWZ PW czII

Zał. nr 7 do SIWZ ST

Zał.nr 8 do SIWZ-przedmiar robót

 

2018-04-25T15:20:51+00:0025 Kwiecień, 2018|Categories: Aktualności, Modernizacja i roboty budowlane|