Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie – wraz z zagospodarowaniem terenu

//Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie – wraz z zagospodarowaniem terenu

Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie – wraz z zagospodarowaniem terenu

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie – wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu przewidziana jest do 30.06.2019 roku.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Wojciechów poprzez ochronę i efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego Gminy.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje utworzenie Alei Zasłużonych Kowali (montaż pamiątkowych tablic w otoczeniu wieży – 16 sztuk, zaprojektowane tablice mają kształt koła o średnicy 40 cm, jako odlewy mosiężne), wyremontowanie nawierzchni przy obiekcie wieży (aby zapewnić bezpieczny i wygodny dostęp do Muzeum Kowalstwa – atrakcji turystycznej na Szlaku Żelaza i Kowalskich Tradycji zostanie wymieniona zniszczona, betonowa nawierzchnia, na nową granitową, o powierzchni 780,26 m²), remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami, wyizolowanie ścian przyziemia w budynku Wieży Ariańskiej.

W wyniku realizacji projektu Gmina Wojciechów zyska nową atrakcję turystyczną. Realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie turystycznego potencjału Gminy Wojciechów która jest miejscem atrakcyjnym turystycznie z niepowtarzalnymi walorami kulturowymi i historycznymi oraz kultywowanymi tradycjami kowalskimi.

Wartość całkowita projektu: 734 978,88 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 507 912,23 zł

 

2018-04-06T11:21:05+00:006 Marzec, 2018|Categories: Modernizacja i roboty budowlane|