Ładowanie...
Aktualności 2017-04-10T13:55:46+00:00
806, 2018

Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowalnych pn. "Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu"

3005, 2018

Zapraszamy na XVII Ogólnopolskie Spotkania Kowali – Wojciechów 2018

Zapraszamy wszystkich mistrzów kowalstwa, adeptów sztuki kowalskiej oraz osoby zainteresowane kupnem lub zamówieniem wyrobów kowalstwa artystycznego na XVII Ogólnopolskie Spotkania Kowali 6 - 8 lipca 2018 r. w Wojciechowie woj. lubelskie Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie Współorganizatorzy: Urząd Gminy w Wojciechowie oraz Stowarzyszenie Kowali Polskich Dofinansowano przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Kultura ludowa i tradycyjna" Do udziału w Spotkaniach zapraszamy mistrzów wraz z pomocnikami, a także seniorów kowalstwa, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia nie pracują już w kuźniach, lecz swoją wiedzę i doświadczenie mogą przekazać młodym. Spotkania rozpocznie Sympozjum nt. „Materialne [...]

2305, 2018

Ogłoszenie o zamówieniu „Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego  Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0120/16   INR.271.02.2018 Data ogłoszenia: 2018.05.23 Termin składania ofert:08.06.2018 do godz. 12.00 Ogłaszający: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zał. nr 1 - Formularz ofertowy Zał. nr 2 - Oświadczenie wstępne Wykonawcy Zał. nr 3 - Wykaz robót zał. nr 3 do Umowy - Karta gwarancyjna (WZÓR) Zał. nr 4 - Wykaz osób Zał. nr 4 do Umowy - Protokół odbioru końcowego [...]

2205, 2018

Unieważnienie postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzialenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Inwestycji pn. "Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej"

Załaduj więcej wpisów